16/07/2024

Programul de susținere a producției de struguri de masă pentru anul 2022”

3 min read

Conform prevederilor H.G. 798 din 20.06.2022 pentru aprobarea ,,Programului de susținere a producției de struguri de masă pentru anul 2022”, până la data de 15 iulie inclusiv se pot depune cereri pentru obținerea ajutorului de minimis în valoare de 1200 euro/ha.
Prevederile schemei de ajutor de minimis se aplică pentru producția de struguri de masă, următoarelor categorii:
 producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil până la 31 decembrie 2022;
 producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu completările ulterioare;
 producătorilor agricoli persoane juridice.

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producția de struguri de masă, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
a) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre, prin completarea unei cereri;
b) să utilizeze o suprafață cu plantații de struguri de masă, de minimum 1.000 mp și maximum 10 ha inclusiv, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator/exploatație;
c) să obțină o producție de minimum 6.000 kg struguri de masă/ha de pe suprafața prevăzută la lit. b);
d) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cu plantațiile de struguri de masă, în anul 2022, la specificația vii nobile pe rod, pentru struguri de masă;
e) să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, conform, completat începând cu data înființării plantației și avizat de O.F.J;
f) să facă dovada producției minime realizate potrivit prevederilor prin documente justificative, în funcție de forma de organizare.
Valorificarea producției de struguri de masă se face până la data de 29 noiembrie inclusiv a anului de cerere.
Cererea de înscriere în program se poate depune atât la sediul Direcției pentru Agricultură Județeană Vaslui, cât și prin mijloace electronice și/sau poștă/curierat, însoțită de următoarele documente:
 copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;
 copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2022;
 împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, după caz;
 copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/ Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;
 dovadă cont activ bancă/trezorerie;
 adeverința în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2022, care atestă suprafața de teren cultivată cu struguri de masă utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;
 declarații pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 3;
 copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele de teren cu plantații de struguri de masă.
Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul” de către solicitant.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.