15/07/2024

Începe depunerea cererilor de finanțare aferente măsurii
“Microgranturi în domeniul agroalimentar”

3 min read

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că în data de 27.05.2022 încep înscrierile pentru măsura „Microgranturi în domeniul agroalimentar”.
Astfel, în perioada 27 mai 2022- 31 mai 2022, solicitanții pot depune formularul cererii de finanțare a ajutorului de stat prin aplicația electronică IMM Recover.
Menționăm că împuternicirea notarială poate fi depusă și ulterior completării formularelor de înscriere în sistemul informatic IIM RECOVER, dar nu mai târziu de încheierea contractului de acordare a ajutorului de stat.
Cererile se finanțează în ordinea depunerii, iar ajutorul financiar nerambursabil sub formă forfetară este în valoare de 5.000 euro/beneficiar, la cursul valutar aferent lunii mai 2022, respectiv 4,9479 lei.
Pentru depunerea cererilor de finantare solicitanții/împuterniciții/reprezentanții, acestora trebuie să dețină semnătură electronică.
Finanțarea proiectelor de tip microgrant, în cadrul acestui apel vizează următoarele obiective specifice:
• Sprijinirea activității operatorilor economici din domeniile agricultură, acvacultura, piscicultură și industrie alimentară;
• Menținerea/creșterea numărului de angajați;
• Diversificarea activităților din domeniul agroalimentar;
• Sprijinirea activității operatorilor economici afectați de pandemia COVID – 19.
Beneficiari ajutorului de stat sunt:

 • microîntreprinderi, întreprinderile mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM;
 • persoane fizice autorizate, denumite în continuare PFA;
 • întreprinderi individuale, denumite în continuare ÎI;
 • întreprinderi familiale, denumite în continuare ÎF, care primesc ajutorul de stat prin intermediul micrograntului/grantului pentru capital de lucru, prin încheierea unui contract de ajutor de stat cu administratorul schemei de ajutor de stat.
  Beneficiarii pot utiliza microgranturile, sub formă de sumă forfetară, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinanţate din bugetul de stat, pe bază de contract de acordare a ajutorului pentru susţinerea următoarelor cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020:
  a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiari;
  b) datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi, potrivit contractelor încheiate;
  c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat şi/sau cheltuieli privind arenda sau redevenţa pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
  d) cheltuieli privind achiziţia de servicii necesare activităţii curente/operaţionale, cu excepţia serviciilor de consultanţă;
  e) cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activităţii curente/operaţionale;
  f) cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii şi tehnologii necesare reluării activităţii curente/operaţionale;
  g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului şi bugetele locale.
  Microgranturile se acordă, pe bază de contract, beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:
  a) au desfăşurat activitate curentă/operaţională pe perioada a cel puţin 3 luni calendaristice înainte de data de 31 decembrie 2019;
  b) au obţinut o cifră de afaceri/venituri de cel puţin echivalentul în lei a 5.000 euro la data de 31 decembrie 2019;
  c) îşi menţin activitatea pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la acordarea măsurii de sprijin sub formă de microgrant.
  Proiectul „Microgranturi în domeniul agroalimentar” este parte a schemei de ajutor de stat introdusă prin OUG nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri
  externe nerambursabile și este implementat de MADR, prin intermediul APIA.
  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), inclusiv structurile județene ale acesteia (APIA – Centre Județene), administrează, gestionează şi derulează proiectele, măsurile și programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate.
  Fondurile alocate pentru acordarea Microgranturilor din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat pentru activități specifice din domeniul industriei agroalimentare în cadrul POC 2014-2020 aprobate prin OUG nr. 61/2022 sunt în valoare totală de 50.000.000 euro, din care 29.845.080 euro (respectiv 25.000.000 euro FEDRREACT EU şi 4.845.080 euro cofinanţare de la bugetul de stat) şi 20.154.920 euro de la bugetul de stat.
  APIA, mereu alături de fermieri!

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.