Wed. Jan 19th, 2022

Program de susţinere a producţiei de usturoi

3 min read

Ȋn conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern Nr. 108/2019, pentru aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi”, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, ajutorul de minimis a fost acordat întreprinderilor/întreprinderilor unice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, îndeosebi pentru susţinerea producţiei de usturoi, respectiv producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător valabil emis în baza Legii nr. 145/2014, producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate precum și producătorilor agricoli persoane juridice.
Ȋn vederea acordării acestui ajutor de minimis la cultura de usturoi, beneficiarii, care au solicitat Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Vaslui înscrierea în acest program, au trebuit să îndeplinească cumulativ o serie de condiţii, precum:
-să deţină o suprafaţă cultivată cu usturoi de minimum 3.000 mp, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia “Program susţinere usturoi, anul 2021, beneficiar numărul …………………….., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Vaslui”;
-să obţină o producţie de minimum 3 kg usturoi/10 mp de pe suprafaţa cultivată cu usturoi;
-să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu usturoi la data depunerii cererii;
-să facă dovada producţiei de usturoi realizate prin documente justificative;
-să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor.
De asemenea, solicitanţii înregistraţi în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a producţiei de usturoi au avut obligaţia să depună la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vaslui, până la data de 29 noiembrie a.c., documente justificative care să ateste valorificarea producţiei de usturoi în perioada 15 iunie – 22 noiembrie.
Precizăm că documentele justificative valabile au fost bonul fiscal, factura fiscală și/sau fila/filele din carnetul de comercializare.
Faţă de cele enumerate anterior, menţionăm faptul că, în anul 2021, valoarea ajutorului de minimis acordat beneficiarilor pentru susţinerea producţiei de usturoi a fost în valoare de maximum 14.617,5 lei per hectar, valoare ce reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 euro/ha, curs de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020.
Așadar, la nivelul judeţului Vaslui, condiţiile de eligibilitate, pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi în anul 2021, au fost implementate și îndeplinite de un număr final de 16 beneficiari, reprezentând 9 persoane fizice cu atestat de producător valabil, 4 societăţi comerciale, 2 întreprinderi individuale și o persoană fizică autorizată, pe o suprafaţă agricolă de 165.383 mp, iar cantitatea totală de usturoi valorificată fiind de 55.688 kg.
Ţinem să subliniem faptul că suprafeţele înregistrate în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a producţiei de usturoi au variat, fiind astfel cuprinse între valorile de 3.000 mp și 40.000 mp per beneficiar, ceea ce a determinat ca sumele eligibile încasate de beneficiari să fie direct proporţionale cu acestea, respectiv sa fie regăsite între 4.385,25 lei și 58.470. La nivelul judeţului Vaslui, suma totală eligibilă destinată producătorilor de usturoi a fost în valoare de 241.748,60 lei, iar sumele repartizate fiecărui beneficiar au fost virate în conturile bancare în data de 24.12.2021, într-o singură tranșă.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.