Sat. Jan 16th, 2021

Primaria Vaslui va acorda un tichet social de 500 de lei, in format electronic

2 min read

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC PRIVIND ACORDAREA TICHETULUI SOCIAL PE SUPORT ELECTRONIC

Direcția de Asistență Socială Vaslui aduce la cunoștința părinților/reprezentanților legali ai copiilor cei mai dezavantajați înscriși într-o formă de învățământ preșcolar, primar și gimnazial din Municipiul Vaslui că, se pot depune cereri pentru obținerea tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional cu valoarea de 500 lei/an școlar, acordat din fonduri externe nerambursabile, potrivit OUG nr. 133/2020.

Cererea este formular tip și se obține de la Registratura Primăriei Municipiului din str.
Spiru Haret, nr. 2, Vaslui și poate fi completata de unul dintre părinți/reprezent legal al
copilului sau, după caz, care a fost desemntaă de părinte pentru întreținerea copilului, pe
perioada absenței părinților, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

Dovada înscrierii la grădiniță/actul doveditor privind înscrierea copilului în învățământul de stat, primar/gimnazial, la cursuri de zi – adeverința eliberată de unitatea de învățământ în original;
Certificate de naștere ale copiilor – original și copii xerox;
Actele de identitate ale părinților/tutorelui/reprezentantului legal – original și copii xerox;
Certificatul de căsătorie (unde este cazul);
După caz, alte acte doveditoare privind componența familiei – original și copii xerox.
Potrivit legii, beneficiază de tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educațional:
copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar – copii preşcolari înscrişi în învăţământul de stat care îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea sprijinului educaţional acordat copiilor din familii defavorizate conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare;
copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat primar/gimnazial – copiii înscrişi în învăţământul de stat, primar şi gimnazial, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în
Programul naţional de rechizite şcolare, conform Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare în anul şcolar 2001 – 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 126/2002 , respectiv care sunt în întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară.
Cererile pot fi depuse până la data de 10.09.2020, inclusiv.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.