Sat. Sep 26th, 2020

ÎN ATENŢIA CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE

2 min read

Pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor fiscale principale datorate bugetelor locale, se datorează după acest termen majorări de întârziere. Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
Prin H.C.L. nr. 71/2020, a fost aprobată procedura de anulare a majorărilor de întârziere pentru obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local de către debitorii – persoane fizice şi juridice şi entităţi fără personalitate juridică, în condiţiile O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale. Prevederile procedurii se aplică de la data intrării în vigoare a hotărârii, până la data de 15.12.2020.
Pot beneficia de prevederile procedurii debitorii persoane fizice, juridice, sau entităţile fără personalitate juridică care au obligaţii bugetare principale restante la data de 31 martie 2020.
Majorările de întârziere aferente obligaţiilor principale datorate bugetului local, restante la 31 martie 2020, inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

Toate obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020, inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
Sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
Debitorul sa aibă depuse toate declaraţiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local;
Debitorul depune cererea de anulare a majorărilor de întârziere după îndeplinirea condiţiilor prevăzute la lit. a) – c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020, inclusiv, sub sancţiunea decăderii.
Majorările de întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 martie 2020, inclusiv şi stinse până la data de 14 mai 2020, nu se anulează.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.