Thu. Oct 1st, 2020

Comunicat de presă

4 min read
Este posibil ca imaginea să conţină: plantă, copac, fructe, în aer liber, natură şi mâncare

“Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate” pentru anul 2020

În data de 1 aprilie 2020 a fost publicată, în Monitorul Oficial nr. 272, Hotărârea nr. 248 din 26 martie 2020 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate” pentru anul 2020 şi este destinată producătorilor agricoli care desfășoară activităţi în domeniul producţiei primare de produse agricole, respectiv pentru susţinerea produsului tomate în spaţii protejate.
Ajutorul de minimis se adresează producătorilor agricoli atât persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016 precum și persoanelor juridice.
Potrivit prezentului act normativ, este necesar ca potenţialii beneficiari ai acestui ajutor de minimis să îndeplinească, cumulativ, o serie de criterii de eligibilitate, astfel:
• să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția „Program susținere tomate, anul 2020, beneficiar numărul ………., Direcția pentru Agricultură a Judeţului Vaslui “,
• să obțină o producție de minimum 3 kg tomate/mp,
• să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol, deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate, la data depunerii cererii,
• să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat de la data înființării culturii,
• să facă dovada producției realizate, prin documente justificative privind comercializarea producției.

Astfel, cererea tip prin care se va solicita înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, se va depune până cel târziu la data de 15 mai 2020, inclusiv – pentru producția care urmează să fie valorificată până la data de 15 iunie inclusiv – si va fi însoțită de o serie de documente precum:
◦ copia B.I./C.I. solicitant sau, după caz, împuternicire / procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal,
◦ copia atestatului de producător,
◦ copia certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului / Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz,
◦ dovada contului activ de la bancă / trezorerie,
◦ adeverința în original, care va atesta suprafața de teren cu spaţii protejate utilizată de solicitant, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză,
◦ declarația pe propria răspundere, cu privire la începutul rodirii și data începerii recoltării tomatelor în vederea valorificării acestora,
◦ declarația de consimțământ în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, 
◦ copiile filelor din Registrul agricol, deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul de cerere și din care să rezulte suprafețele deținute și cultivate în sere, solare și alte spații protejate.
Valorificarea producției de minimim 3.000 kg tomate se va face până la data de 15 iunie inclusiv iar documentele justificative vor fi: bonul fiscal / factura / fila / filele din carnetul de comercializare.
De asemenea, în vederea obținerii ajutorului de minimis la produsul tomate în spații protejate, potențialii beneficiari înregistrați în Registrul unic vor avea obligaţia de a depune la Direcţia pentru Agricultură Judeţeana Vaslui, documentele justificative care să ateste valorificarea producției de tomate obținute din spațiile protejate, până la data de 30 iunie 2020 inclusiv precum și copia Registrului de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat la zi și avizat de Oficiul Fitosanitar Vaslui.
Valoarea sprijinului financiar acordat prin acest ajutor de minimis este de maximum 14.248,8 lei / beneficiar / an și reprezintă contravaloarea în lei a maximum 3.000 euro/ beneficiar/an.
Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranşă în anul 2020, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi / întreprinderi unice nu va depăși suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, respectiv în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.
”Producătorii agricoli înscrişi în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate care vor comercializa tomatele în spaţii de vânzare, precum pieţe agroalimentare, târguri şi pieţe ambulante, vor avea obligaţia de a purta elemente de identificare, distribuite în mod gratuit de către reprezentanţii Direcţiei pentru Agriculturǎ Judeţene Vaslui, imprimate cu inscripţii autorizate care vor permite identificarea produselor din spaţiile protejate (sere / solarii) vasluiene. 
Menţionăm faptul că, pentru anul în curs, cererea tip împreună cu documentele de înscriere în Programul de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate 2020 vor putea fi transmise la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vaslui prin numărul de fax 0235 311 591 sau în format electronic, prin e-mail office@dadrvaslui.ro, sau prin poștă /curier în strada Eternităţii, nr. 1,Vaslui”, ne-a transmis Gigel Crudu, director executiv al Directiei pentru Agricultura a Judetului Vaslui.

Dorelian David

Este posibil ca imaginea să conţină: plantă, copac, în aer liber şi natură
Este posibil ca imaginea să conţină: plantă, floare, în aer liber şi natură
Este posibil ca imaginea să conţină: plantă, copac, în aer liber şi natură
Este posibil ca imaginea să conţină: plantă, în aer liber şi natură

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.