Thu. Oct 22nd, 2020

Declarație pe proprie răspundere,

2 min read

Subsemnatul(a) _____________________________, fiul/fiica lui ____________ și al ___________, domiciliat(ă) în ________________, județul/sectorul ___________, strada, ________________________, număr___, bloc___, etaj__, apartament ___, având CNP __________________, BI/CI seria ___, număr _________, Locuind în fapt1 în localitatea________________, județul/sectorul ___________, strada, ________________________, număr ___, bloc___, etaj, __, apartament ___  Cunoscând prevederile articolului 326, referitoare la falsul în declarații2, precum și ale art. 352 referitoare la zădărnicirea combaterii bolilor din Noul Cod Penal, declar pe proprie răspundere faptul că mă deplasez în interes profesional/personal, între orele _____________, de la ____________________________________________________________________________, până la ______________________________________________________________________, pentru3: deplasarea între domiciliu și locul de muncă, atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi organizată sub formă de lucru la distanță sau deplasarea în interes profesional care nu poate fi amânată.  consult medical de specialitate care nu poate fi amânat;  deplasare pentru cumpărături de primă necesitate la unități comerciale din zona de domiciliu;  deplasare pentru asigurarea asistenței pentru persoane în vârstă, vulnerabile sau pentru însoțirea copiilor;  deplasare scurtă, lângă domiciliu, pentru desfășurarea de activități fizice individuale, în aer liber, cu excluderea oricărei forme de activitate sportivă colectivă;  deplasare scurtă, lângă domiciliu, legată de nevoile animalelor de companie  deplasare pentru rezolvarea următoarei situații urgente:……………………………. ……………………………………………………………………………….. Atât declar, susțin și semnez. 
Data ___/____/_______

Semnătura,


1 Se declară situația în care persoana nu locuiește la domiciliul prevăzut în actul de identitate. 2 Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 3 Se completează motivul/cauzele deplasării.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.