Thu. Oct 22nd, 2020

Anexa nr. 10 de modificare și înlocuire a Anexei nr. 35

1 min read

Cerere privind eliberarea certificatului de cazier judiciar pentru persoana juridică

“FORMULARUL VA FI COMPLETAT CU LITERE MAJUSCULE”
__________________________ 
| | 
| | 
|__________________________| 
(nr. şi data înregistrării 
la unitatea care primeşte 
cererea)

S-a eliberat certificatul de cazier judiciar
Seria ________ numărul ___________________ data_____________

CERERE
pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar


Subscrisa (denumirea)1: _______________________________________________________
denumirea anterioară _________________________________________________________
număr de ordine în Registrul Comerţului_______________________________________
codul unic de înregistrare __________________________,cod fiscal______________ naţionalitatea___________________________, cu sediul în:ţara__________________ localitatea_____________________________, judeţul(sectorul)___________________, str.____________________________ nr. ___, bl. ___, ap. ___.
Reprezentant legal/persoană împuternicită: nume_________________________ prenume________________________________
posedă:actul de identitate seria __ nr._________ CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
S A A L L Z Z N N N N N C
Solicit eliberarea unui certificat de cazier judiciar, acesta fiindu-mi necesar pentru __________________________________________________________________________

Declar pe proprie răspundere că nu am avut şi nici nu am folosit alte nume şi
date de identificare în afara de cele înscrise în prezenta cerere şi îmi exprim acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal2.


Semnătura Reprezentantului legal Rezultatul verificării 
/persoanei împuternicite
________________
Data ______________________

————
1)Cererea va fi completată cu atributele de identitate ale filialei, în cazul în care aceasta este persoana juridică solicitantă a certificatului de cazier judiciar . 
2) Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se fac în scopul eliberării certificatului de cazier judiciar și a unor situații statistice anonimizate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.