Sun. Sep 20th, 2020

În atenţia contribuabililor persoane fizice/juridice:

3 min read
Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană

Serviciul Finanţe Publice Locale din cadrul Primariei municipiului
Vaslui reamintește contribuabililor persoane fizice şi juridice,
că termenul de plată pentru impozitele şi taxele locale
datorate pentru anul 2019, semestrul II, este 30.09.2019.
Invităm cetăţenii municipiului Vaslui să-şi achite
obligaţiile fiscale datorate bugetului local, contribuind astfel
la derularea în condiţii optime a programelor de investiţii în
vederea modernizării oraşului în care trăim.
”Plata impozitelor şi taxelor locale inclusiv a amenzilor
contravenţionale se poate face online (prin ghiseul.ro), prin
mandat poştal, prin instrumente bancare sau direct la casieria Serviciului Finante Publice Locale din Vaslui, str. Spiru Haret, nr. 2, respectiv la punctul de lucru, situat în
incinta Centrului de Resurse pentru Afaceri din Vaslui,
str. Decebal, nr. 2, în fiecare zi de luni până vineri.
Mulţumim celor care au dat dovadă de multă
responsabilitate ca cetăţeni ai municipiului, contribuind la bugetul comunitatii noastre”, a mentionat Eugen Boț, director economic in cadrul Primariei Vaslui.

Înlesniri la plata

Pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor fiscale principale datoratebugetelor locale, se datorează după acest termen majorări de întârziere. Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
Municipiul Vaslui, prin Serviciul Finanțe Publice Locale, vine în sprijinul dumneavoastră, informându-vă că, prin H.C.L. nr. 101/25.07.2019 a fost aprobată procedura de acordare a unor înlesniri la plată, constând în scutirea de majorări de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale datorate bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Vaslui. Prevederile procedurii se aplică de la data intrării în vigoare a hotărârii, până la data
de 31.12.2019.
Scutirile care vor fi acordate prin procedură, respectiv scutiri de majorări de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale, se vor acorda în situația în care contribuabilul achită toate obligațiile fiscale principale datorate şi evidențiate în decizia de impunere, inclusiv amenzile contravenționale, până la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de 31.12.2019, inclusiv.
Pot beneficia de scutire de la plata majorărilor de întârziere, contribuabilii persoane fizice care au obligații fiscale restante și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a. contribuabilul stinge integral, până la data depunerii cererii, temeinic justificate, dar nu mai târziu de 31.12.2019, inclusiv, sub sancțiunea decăderii, obligațiile bugetare certe, lichide şi
exigibile, exclusiv majorările de întârziere care fac obiectul cererii de scutire;
b. contribuabilul să aibă depuse toate declarațiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
c. contribuabilul depune cererea temeinic justificată, până la data de 31.12.2019 inclusiv, sub sancțiunea decăderii, la registratura Primariei Municipiului Vaslui, însoțită de următoarele documente:
fotocopia/fotocopiile actelor de identitate a/ale proprietarilor;
fotocopia deciziei de impunere a obligațiilor fiscale principale și accesorii;
dovada plății integrale a obligațiilor fiscale principale, inclusiv amenzi contravenționale.
*Fotocopiile vor fi conforme cu originalul. Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii “conform cu originalul” și prin semnatura acestuia.

Dorelian David

Este posibil ca imaginea să conţină: unul sau mai mulţi oameni

More Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.